Regulamin

REGULAMIN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO “HAMAK”

 

Warunki wypożyczenia sprzętu wodnego:

 

 1. Wypożyczany sprzęt jest własnością OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO “HAMAK”
 1. Sprzęt pływający tak jak pozostały sprzęt turystyczny wypożycza się po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy itp.).
  Wypożyczający przed rozpoczęciem korzystania z wypożyczonego sprzętu ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 1. Podczas korzystania na spływie kajakowym ze sprzętu pływającego wypożyczalni obowiązuje wszystkie osoby kategoryczny zakaz pływania pod wpływem alkoholu lub innych podobnie działających środków.
 1. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo odmowy wydania sprzętu w przypadku zauważenia , że wypożyczający lub uczestnicy spływu znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych podobnie działających środków. W takim przypadku pobrane wcześniej ewentualne zaliczki będą zwracane po odliczeniu wszystkich poniesionych przez wypożyczalnie kosztów związanych z rezerwacją i przygotowaniem sprzętu do wynajmu.
 1. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą za nie pełną odpowiedzialność jak również za ich zachowanie i ewentualne wyrządzone przez nie szkody.
 1. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, których wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 1. W przypadku usługi wynajmu sprzętu pływającego, wypożyczalnia nie występuje w roli organizatora spływu, co oznacza, że wynajmujący płyną na własną odpowiedzialność i to na wynajmujących spoczywa odpowiedzialność w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa, odpowiedzialność za wyrządzone szkody, przestrzegania zasady zachowania trzeźwości, egzekwowania zakładania kamizelek asekuracyjnych oraz dbałości o właściwy przebieg spływu, czyli właściwy dobór osad, ustalenie szyku płynięcia, omówienie trasy spływu, itp.

 

 1. Warunki płatności i rezerwacji:

 

 1. Sprzęt wypożyczamy według cen podanych w cenniku. Finalny koszt zależy od ilości wypożyczonych kajaków, liczby dni ,kosztów ewentualnego transportu kajaków, obowiązujących zniżek i promocji oraz wszelkich innych czynników mogących mieć wpływ na cenę wynajmu.
 1. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z wypożyczalnią.Dokonanie rezerwacji sprzętu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zaliczki na poczet przyszłego świadczenia.Odejście od tej zasady możliwe za zgodą wypożyczalni.
 1. Pobrana przedpłata za rezerwację zamówionych kajaków podlega zwrotowi po odliczeniu kosztów związanych z rezerwacją sprzętu w przypadku wystąpienia rezygnacji na 3 dni przed datą wynajmu lub w dniu wynajmu jeśli przyczyna leży po stronie wypożyczalni.
 1. Odwołania rezerwacji sprzętu pływającego na okres weekendu można dokonać najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem spływu jeśli nie jest to podyktowane załamaniem pogody.
  Po tym terminie pobrane zaliczki będą zwracane po odliczeniu kosztów wynikłych z rezerwacji sprzętu.
 1. Wniesiona opłata za wynajem podlega zwrotowi po odliczeniu kosztów rezerwacji i odpowiedniej części kosztów wynajmu w przypadku wystąpienia rezygnacji podczas trwania spływu z przyczyn niezależnych od wypożyczalni i przez nią niezawinionych.

 

 • Odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt i bezpieczeństwo w trakcie użytkowania:

 

 1. Wynajem lub rezerwacja ( w jakiejkolwiek formie) sprzętu pływającego lub dokonanie najmu lub rezerwacji sprzętu w imieniu grupy lub firmy jednoznaczne są z akceptacją zapisów zawartych w niniejszym Regulaminie.
 1. Wypożyczający potwierdza pisemnie ilości pobranego sprzętu i tym samym dodatkowo potwierdza odpowiedzialność za niego oraz akceptację zapisów niniejszego Regulaminu.
 1. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym, ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt.
 1. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt i sposób jego użycia oraz zobowiązuje się pokryć straty związane z jego zgubieniem bądź zniszczeniem.
 1. Za zgubienie lub zniszczenie nieodwracalne sprzętu wypożyczający zwraca jego wartość w wysokości ceny rynkowej po uwzględnieniu stopnia jego zamortyzowania. Aktualne wyceny sprzętu dostępne są w wypożyczalni.
  Straty w sprzęcie nie uwzględnionym w cenniku ustala się w oparciu o cenę rynkową pomniejszoną jednak o wartość stopnia zużycia.
 1. W przypadku częściowego zniszczenia lub uszkodzenia wypożyczonego sprzętu w sposób nie wynikający z normalnego użytkowania, odpowiedzialność finansowa spoczywa wyłącznie na wypożyczającym i naliczana jest w oparciu o cennik napraw wypożyczalni.
 1. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez wypożyczającego i wypożyczalnię.
 1. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników spływu korzystających ze sprzętu wypożyczalni na zasadzie wynajmu, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać, na rzecz innych osób lub firm.
 1. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków oraz utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływu korzystających ze sprzętu wypożyczalni na zasadzie wynajmu.
 1. Wypożyczalnia nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez uczestnika podczas spływu.
  Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) winny być odpowiednio zabezpieczone przez uczestnika przed zamoczeniem, utonięciem, zagubieniem, kradzieżą itp.

Korzystającemu ze sprzętu wypożyczalni OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO “HAMAK” zabrania się:

 1. Pływania i przebywania na wodzie pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub innych podobnie działających środków.
 2. odstępowania lub podnajmowania wypożyczonego  sprzętu
 3. zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych
 4. korzystania ze sprzętu pływającego bez założonej na siebie kamizelki asekuracyjnej
 5. wykorzystywania sprzętu pływającego niezgodnie z jego przeznaczeniem
 6. pływania w miejscach niedozwolonych
 7. stania i kucania w kajaku, siadania na burcie, dziobie lub rufie
 8. skakania z kajaka do wody
 9. zatapiania sprzętu wodnego i wyposażenia
 10. wyrzucania śmieci do wody oraz zaśmiecania miejsc postojów